Celem Fundacji jest:

 1. Inicjowanie i wspieranie inicjatyw związanych z rozwojem sektora gospodarki morskiej, lokalnych i regionalnych waterfrontów, ze szczególnym uwzględnieniem żeglarstwa i ratownictwa;
 2. Inicjowanie i wspieranie działań związanych z kulturą fizyczną, szeroko rozumianą aktywnością fizyczną i prosportową;
 3. Propagowanie w społeczeństwie idei przedsiębiorczości, w tym: wspieranie
  i wdrażanie innowacji i wniosków racjonalizatorskich, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, szkolenia dla przedsiębiorców i osób przedsiębiorczych, mediacje społeczne i instytucjonalne;
 4. Wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz wykluczonych społecznie.

Fundacja realizuje cele statutowe polegające na:

 1. realizacji działań związanych z rozwojem sektora gospodarki morskiej, ze szczególnym uwzględnieniem żeglarstwa i ratownictwa oraz działalności waterfrontowej związanej ze sportowo-rekreacyjnym użytkowaniem;
 2. wspieraniu placówek oświatowych oraz szkół wyższych w zakresie wdrażania projektów mających na celu propagowanie szeroko rozumianej morskości i odtwarzanie kadr morskich oraz inicjatyw z zakresu OZE i energetyki niskoemisyjnej;
 3. organizowaniu i wspieraniu inicjatyw o charakterze sportowym, w tym rywalizacji sportowej połączonej z akcjami charytatywnymi na rzecz osób fizycznych oraz organizacji, fundacji i stowarzyszeń i innych instytucji;
 4. rozwijaniu projektów wspierających przedsiębiorczość w regionie, Polsce i poza jej granicami, w tym poprzez doradztwo w zakresie funkcjonowania i rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, startup-ów, fundacji zrzeszających przedsiębiorców, edukacji, działalności wydawniczej, informacyjnej i badawczej służącej zdobywaniu, pogłębianiu i popularyzacji wiedzy z zakresu podstaw i rozwoju przedsiębiorczości, a także poprzez realizację działań polegających na szkoleniu, doradztwie, organizacji konferencji, przygotowywaniu ekspertyz;
 5. wspomaganiu rozwoju społeczności lokalnych, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz przedsiębiorczości;
 6. opracowywaniu i promowaniu programów aktywnego zwalczania bezrobocia;
 7. opracowaniu i promowaniu projektów i programów związanych z działalnością waterfrontową oraz związaną z zagospodarowaniem terenów na cele gospodarcze oraz użyteczności publicznej, w tym sportowe;
 8. opracowywaniu i promowaniu programów aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie;
 9. rozwijaniu portali informacyjnych o tematyce przedsiębiorczości;
 10. opracowywaniu programów edukacyjnych, analiz rynkowych, ankiet i danych statystycznych i demograficznych, programów rozwoju firm, biznes-planów, wydawaniu ekspertyz, opinii o stanie nieruchomości, broszur i ulotek informacyjnych zgodnie z założeniami działania Fundacji;
 11. monitorowaniu obowiązujących regulacji prawnych i ich stosowania;
 12. współpracy z instytucjami publicznymi RP i organami Unii Europejskiej;
 13. współpracy z jednostkami samorządowymi, organami władzy publicznej, uczelniami i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
 14. wspieraniu wolontariatu i akcji charytatywnych oraz działań o charakterze patriotycznym i kombatanckim;
 15. organizowaniu zbiórek publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 16. podejmowaniu inicjatyw zmierzających do poprawy stanu legislacji.
 17. Wspomaganiu (finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie) innych podmiotów, organizacji i instytucji realizujący cele zbieżne z celami Fundacji.
 18. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
 19. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.